Statuten en reglementen

Statuten/Huishoudelijk reglement

De officiële statuten en het huishoudelijke reglement zijn per e-mail opvraagbaar bij FedEC. E-mail: info@fedec.nl.

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de statuten:

FedEC (Federatie van Energieconsultants) is de beroepsvereniging van energieadviseurs, gevestigd in Hilversum, die zich inzet voor haar leden en de energiebranche. De vereniging heeft tot doel de collectieve belangen van de leden te behartigen, de effectiviteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep te verhogen.

De organisatie bestaat uit:

  • leden
  • commissies
  • werkgroepen
  • secretariaat
  • donateurs
  • het bestuur

Leden

Onder leden verstaat FedEC natuurlijke personen of rechtspersonen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegegeven verklaring. Ieder lid is naar keuze onderdeel van één of meerdere disciplines binnen de energiebranche.

Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van hettermijn door de algemene ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring van de leden. 

Het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bestuursleden zijn werkzaam bij marktpartijen die actief zijn binnen de gebouwde omgeving of  industrie. Bestuursleden zijn lid van FedEC en worden door de Algemene Ledenvergadering van FedEC benoemd voor een termijn van drie jaar.Het bestuur bestaat uit ten minste vier en maximaal zeven natuurlijke personen die uit hun midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen. 

Commissies

Onder commissies verstaat FedEC een groep professionals uit de energiesector die als autoriteit op het gebied van één of meerdere diensten of producten van de vereniging fungeren. 

Werkgroepen

Onder werkgroepen verstaat FedEC een groep professionals uit de energiesector die zich specialiseren in een segment aan belangen van de energieadviseur door het bijdragen aan of organiseren van verschillende initiatieven en middels kennisuitwisseling.

Donateurs

Onder donateurs verstaat FedEC zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 

Sluiten