Commissie Gebouwde Omgeving

Kwalitatief hoogwaardige instrumenten voor het opmaken van energielabels en energiemaatwerkadvies voor woningen en utiliteitsgebouwen vormen in samenhang het belangrijkste onderwerp van de commissie Gebouwde Omgeving, tot voor kort EPA-werkgroep. Ter zake deskundige werkgroepleden vertegenwoordigen de belangen van de energieadviseur in diverse externe commissies: de NEN7120 en NTA8800 voor implementatie van Europese normen en de TC9500 en het Centraal College van Deskundigen van KvINL voor optimalisering van de praktische uitvoering van de BRL9500 serie. Voor kwaliteitsborging van de energieadviseur voor de gebouwde omgeving zijn we vertegenwoordigd in de examencommissie. We houden een open oog en oor voor andere gremia die mogelijk van belang zijn voor de energieadviseur.

Daarnaast levert de werkgroep bijdragen aan projecten, groepen en initiatieven die in het algemeen belang zijn van de FedEC energieadviseur. Huidige voorbeelden zijn het EPA-adviesplatform, het convenant Slimme Meters en de enquête over rekentools. De werkgroep is van plan om de activiteiten de komende jaren uit te breiden op het vlak van communicatie tussen werkgroep en FedEC leden. Onderwerpen in de externe commissies moeten vertaald worden naar de werkomgeving van de energieadviseur en vice versa. Uitdaging is om daarbij zoveel mogelijk adviseurs te betrekken.

Leden en taken:

Lid Aandachtsgebied
Hugo Breuers (bestuurslid) Voorzitter, TC BRL9500, EPG stelsel overleg, Projectgroep NTA 8800
Hella Maessen (bestuurslid) KEGO, TC BRL 9500 (persoonlijke titel)
André Kruithof Contactgroep ISSO, Projectgroep NTA 8800 (persoonlijke titel)
Huib Visser Maatwerkadvies
Raymond Moelard Contactgroep ISSO, Maatwerkadvies, CCvD
Maurits Lavèn Examencommissie
Martijn van der Harst  Lid
Michel Deelen Lid
Marco Nekeman Lid
Jon van Diepen Lid
Peter Lint Lid
Mark Bakker Lid
Huibrecht Bos Lid
Björn Hovestad Lid
Rodney IJlstra Lid

André Kruithof – vertegenwoordiging normsubcommissie NEN7120
Normsubcommissie NEN7120
De NEN 7120 is de nom die gevolgd wordt voor het opstellen van de EPC-berekening die voor de nieuwbouw moet worden opgesteld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De normsubcommissie is verantwoordelijk voor het beheer van deze bepalingsmethode die per 1 januari 2020 vervangen gaat worden door de NTA 8800. FedEC is, gezamenlijk met de AvEPA, als marktpartij (energie adviseurs) vertegenwoordigd in de normsubcommissie.

Raymond Moelard – vertegenwoordiging TC9500 KvINL

Maurits Lavèn – vertegenwoordiging Centraal College van Deskundigen KvINL

Huib Visser – trekker werkitem ’Maatwerkadvies particuliere woningen’
Energiebesparingsadvies voor bestaande particuliere woningen is anders dan voor nieuwe woningen en ook anders dan voor corporatiewoningen. Randvoorwaarden zijn veel diverser van aard, niet alleen technisch, maar ook financieel en procesmatig. Bij de ene woning betreft het alleen naïsolatie van gevels, bij een andere de oplossing van meerdere comfortproblemen. Ook aanbouw komt veel voor of vergroting van de zolder. En relatief nieuw zijn de verbouwingen naar nul op de meter. In dat geval moeten alle isolaties en installaties ‘perfect’ zijn.

Het onderwerp ‘maatwerkadvies particuliere woningen’ is een nieuw werkitem binnen de werkgroep. Er wordt vooralsnog gewerkt aan inventarisatie en standaardisatie van technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld naïsolatie, ventilatie en warmtepompen. Ook de financiële en procesmatige kant wordt daarin verweven: ‘no regret’ fasering is daarin een sleutelbegrip. De praktijk van de maatwerkadviseur wordt als insteek voor de uitwerking gekozen. Bedoeling is om het werkitem te laten groeien met de input van veel leden.

Hugo Breuers – voorzitter/bestuurslid vertegenwoordiging projectgroep NTA8800 
Hugo Breuers is vennoot bij Breuers & Cobelens, lid werkgroep Gebouwde Omgeving bij de FeDEC en bestuurslid bij AvEPA. Hugo was betrokken bij de totstandkoming van de NTA8800, is lid van TC9500 van installQ/KvINL en lid van ISSO 82/75 examencommissie. Hugo staat voor een eenduidige en betrouwbare vaststelling van de energetische prestatie van de gebouwde omgeving. Hugo is van mening dat ons vakgebied zich permanent ontwikkelt en dat de branche hierin mee moet bewegen. Aansluiting met wetgeving, samenwerking met RVO, installQ, ISSO en andere partijen zijn erg belangrijk. Laten we samen er iets werkbaars, betrouwbaars en moois van maken!

Frans Vervoort – lid
Duurzame meerjaren onderhoudsplan en maatwerkadvies Utiliteitsbouw
Ik houd mij in het dagelijks leven bezig met meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) voor de utiliteitsbouw en het opstellen van energieonderzoeken (EPA-U). Op basis van de duurzaamheid-ambities worden uw gebouwen energetisch verbetert. Deze verbonden ervaringsgebieden vertaal ik naar een betrouwbaar duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Hierdoor draag ik bij aan het realiseren van energie/ CO2-besparingen voor een positief effect op het milieu.

Jon van Diepen – lid

Marco Nekeman – lid

Sluiten