Tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming MKB

iStock-912000616.jpgwoensdag 13 juli 2022

Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. Vorig jaar is de SVM in het leven geroepen om mkb’ers ondersteuning te bieden bij de kosten voor energieadvies. De regeling is destijds bewust simpel en laagdrempelig gemaakt zodat mkb-ondernemers zich kunnen richten op ondernemen en niet onnodig met papierwerk worden opgezadeld.  Om een minimaal kwaliteitsniveau van de adviseurs te borgen, geeft FedEC een training voor MKB adviseurs. Enkele tientallen adviseurs hebben deze training reeds gevolgd en worden vermeld op de DEB site.

In de afgelopen twee maanden zijn signalen over oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele energie-adviseurs binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door de grote aantallen aanvragen die zij momenteel indienen, heeft het kabinet besloten om de regeling per direct tijdelijk stop te zetten zodat de regeling in een nieuwe jas kan worden gestoken met strengere kwaliteitseisen. Hiermee wordt verder oneigenlijk verbruik voorkomen en kan de regeling worden verbeterd om mkb’ers beter te ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Voor zover nu bekend zijn er geen adviseurs betrokken die de FedEC training hebben gevolgd.

Aanpassing regeling
Het is vanaf 14 juli niet meer mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen te doen. Wel blijft het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor kosten voor subsidiabele activiteiten die zijn verricht vóór 14 juli 2022 voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen. Het kabinet onderzoekt hoe de regeling zo snel mogelijk en bij voorkeur dit najaar weer open kan. FedEC heeft aangeboden mee te denken en onderstreept het belang van de training voor adviseurs enerzijds en de juiste keuze van de ondernemer anderzijds. Het doel is om de regeling nog steeds eenvoudig te houden voor het MKB, maar in elk geval strengere eisen te stellen aan de adviseurs en de kwaliteit van de adviezen en de ondersteuning.

Oneigenlijk gebruik
Het kabinet vindt het belangrijk om MKB’ers te ondersteunen bij de klimaat- en energietransitie. Tegelijkertijd constateert het kabinet ook dat de regeling in de huidige vorm niet het gewenste effect heeft omdat bepaalde energie-adviseurs momenteel op oneigenlijke wijze gebruikmaken van de laagdrempeligheid van de regeling waardoor mkb’ers niet goed worden geholpen met verduurzaming. Zo zijn er in de afgelopen 2 maanden bij RVO meldingen binnengekomen van energie-adviseurs die onterecht voorspiegelen dat hun diensten gratis zijn, zich als RVO-medewerker voordoen en/of misleidende informatie verstrekken, bijvoorbeeld door te stellen dat het verplicht is om energie-advies af te nemen.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB
De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is een subsidieregeling voor die MKB’ers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen de mogelijkheid geeft om 80% van de kosten voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen gesubsidieerd te krijgen voor in totaal een maximum van € 2.500. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.

Bekijk de kamerbrief

Bekijk alle veelgestelde vragen op de website van RVO

« Terug

Sluiten