NTA 8800 krijgt vervolg in maatwerkadvies

29-04-2021 10:09

Nu de NTA 8800 in full swing is voor energielabeling, komt ook het maatwerkadvies voor woningen en utiliteitsgebouwen op stoom. Een brede projectgroep onder leiding van ISSO rondt de komende weken de inventarisatiefase af. In de projectgroep: ontwikkelaars van de NTA 8800, InstallQ, alle betreffende softwarebureaus, RvO en adviesbureaus. Ook FedEC is vertegenwoordigd: binnen onze werkgroep Gebouwde Omgeving hebben Jon van Diepen, Maurits Lavèn, Marco Nekeman, Frans Vervoort en Huib Visser de koppen bij elkaar gestoken om kennis, ervaring en wensen vanuit de praktijk in te brengen. Aan het einde van de inventarisatiefase moet een beschrijving klaar zijn van wat de bepalingsmethode voor het maatwerkadvies moet kunnen. Met die duidelijkheid kunnen de softwareleveranciers aan de slag met uitbouw van hun NTA 8800 rekentools richting maatwerkadvies en kan gewerkt worden aan nieuwe ISSO publicaties. Planning: eind dit jaar klaar. Aansluitend volgt dan het certificeringstraject voor het maatwerkadvies. Streefdatum voor certificering: eind 2022.

Maar zover zijn we nog niet: eerst moet de inventarisatie klaar. Daarin speelt vooral de uitwerking van de randvoorwaarde dat maatwerkadvies het werkelijk energiegebruik moet opleveren; zie afbeelding. Dus de combinatie van opname en modelfit gevolgd door de doorrekening van de energiemaatregelen, die we nu ook kennen. Maar de NTA kent meer ‘luikjes’ om open te zetten en te sluiten dan de voormalige bepalingsmethode. Op deze heel diverse parameters voor gebruik, constructies, installaties en klimaat worden op dit moment gevoeligheidsanalyses uitgevoerd: door Innax voor woningen en door W/E Adviseurs voor U-bouw. Die moeten de parameters met de grootste invloed op het energiegebruik opleveren en daarmee een afgewogen lijst van parameters voor de fit en mogelijke energiemaatregelen. Dat is nog geen gelopen race, want het betreft een groot aantal parameters. Bovendien zijn sommige parameters lastig op te nemen, zoals bepaalde gebruiksaspecten, daadwerkelijk regeling van de klimaatinstallatie en infiltratie. Gevolg: ook dat de energiemaatregel is moeilijk te kwantificeren. Vanuit FedEC geven we aan wat we tegenkomen in de praktijk en waar we verbetering zien. Later zullen we ook gebouw- en installatiebestanden in combinatie met meetgegevens beschouwen voor bepaling van de nauwkeurigheid van de uiteindelijke methode voor maatwerkadvies.

Op dit moment wordt dus vooral aan de technische inhoud van het maatwerkadvies gewerkt. In de randvoorwaarden zijn al wel toepassingsvoorbeelden genoemd. Voor utiliteitsgebouwen met name rapportage voor de ‘informatieplicht’ en bepaling van resultaten bij het uitvoeren van erkende maatregelen en onderbouwing van instrumenten als EIA, MIA en VAMIL. Voor woningen wordt het opstellen van een plan van aanpak passend binnen de warmtevisie van gemeenten of de RES aangegeven. Daarnaast wordt ook gedacht aan opname van de maatwerkadvies-rekenkern in het Landelijk Digitaal Platform, zodat de eindgebruiker energiemaatregelen tot op bepaalde hoogte zelf kan beoordelen.

FedEC ISSO

Bron: ISSO

« Terug

Sluiten