Examen informatie NTA8800

vrijdag 11 december 2020

De werkgroep Gebouwde Omgeving van de FEDEC is sinds afgelopen jaar non stop bezig geweest met alle perikelen die de implementatie van de NTA8800 met zich mee brengt. De afgelopen tijd hebben wij veel vragen en klachten ontvangen over de examens en hierover zijn wij in gesprek gegaan met alle betrokkenen. Dit overleg gebeurt via de verschillende commissies maar ook doordat wij onze zorgen per brandbrief hebben geuit naar het hele veld.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:

 1. Kwaliteit van de examens
 2. Inzage procedure
 3. Indienen van klachten en bezwaren
 4. Examentijd
 5. Opnameprotocollen
 6. Communicatie
 7. Hoeveelheid examenmogelijkheden

NEN, die de invoering van de NTA8800 coördineert heeft gereageerd op onze bezwaren en de volgende antwoorden geformuleerd

1. Kwaliteit van de examens

Kwaliteit van de examens wordt gemonitord door de examencommissie. Naar aanleiding van klachten en eerste analyses van de gemaakte examens heeft de examencommissie een aantal aanpassingen gedaan die ook gevolgen hebben voor de beoordeling van de uitkomsten.

 • Besloten is inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed te rekenen voor kandidaten die deze toets al hebben afgenomen. De aanpassingen t.a.v. TO-juli zijn reeds verwerkt en gecorrigeerd. De kandidaten die het betreft hebben hier reeds bericht over ontvangen. Aangaande de correcties van WA-B en UA-B is de verwachting dat kandidaten hierover binnen 2 à 3 weken vanaf 2 december 2020 zullen worden bericht door de exameninstituten.
 • De Aanvullende examens die zijn afgelegd vóór 1 augustus tellen niet mee voor het maximum van drie kansen die voor het Aanvullend examen gelden.
 • Ten aanzien van het aantal examens dat men mag afleggen wanneer hij/zij bijvoorbeeld EPA-W én EPN is gekwalificeerd, kan hij/zij voor zowel EP-W Basis als resp. EP-W Detail drie maal een aanvullend examen afleggen. Het maximum van drie geldt dus per deelgebied.
 • In Qbis zijn n.a.v. vragen, adviseurs niet alleen meer te vinden op het subdeelgebied waarop zij examen hebben gedaan, maar ook op de andere subdeelgebieden waar zij adviezen mogen opstellen. Een EP-U Detail adviseur wordt dus ook getoond bij EP-W Basis, EP-W Detail en EP-U Basis.

2. Inzage examens

Er kan inzage worden gedaan om te achterhalen waarom een kandidaat gezakt is. Inzage kan in beginsel alleen voor het gedeelte waarop de kandidaat niet heeft gescoord. Belangrijk is of het om een meerkeuze- of casusexamen gaat, er zitten verschillen in de inzage.

 • Meerkeuze: inzage kan, goede antwoord mag door exameninstituut erbij worden gegeven*.
 • Casus: inzage kan, kandidaat ziet waar de fouten zijn gemaakt in het beantwoordingsproces. Exameninstituut mag casus toelichten*.
 • Software: inzage kan niet, vanwege technische beperkingen van de softwarepakketten.

* Opmerking: Deze procesgang is gelijk getrokken voor beide exameninstituten, dit was voorheen niet het geval. De kandidaten krijgen inmiddels dus een beter inzicht in waarom men is gezakt.

3. Indienen van klachten en bezwaren

Om te borgen dat kandidaten met klachten gehoord worden is het van belang te schetsen waar men met klachten terecht kan. Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen t.a.v. de examens (zie ook de examenreglementen van Cito & Examenpark):

 • Klachten zijn gratis en hebben betrekking op de kwaliteit van het examen. Deze wordt gericht aan het exameninstituut. Klachten aangaande kwaliteit van de afname (geluidsoverlast, locatie, etc.) worden afgehandeld door het exameninstituut. Klachten over de kwaliteit van de inhoud van het examen worden door het exameninstituut in overleg met de secretaris van de examencommissie afgehandeld.  Het klachtenverloop wordt in algemene zin gerapporteerd aan de examencommissie en daar besproken. Doorlooptijd van een klacht maximaal 1 maand.
 • Bezwaar is betaald (factuur van exameninstituut). Inhoudelijk bezwaar op behaald resultaat kan ingediend worden bij het exameninstituut. Het bezwaar zal daarna worden afgehandeld door het exameninstituut in overleg met de secretaris van de examencommissie. De uitkomsten van het bezwaar worden gerapporteerd aan de examencommissie. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard wordt de betaling teruggestort. Doorlooptijd voor een bezwaar is reglementair vastgelegd maximaal 8 weken.
 • Daarnaast brengen branchevertegenwoordigers FEDEC, AvEPA en de opleiders vanuit hun lidmaatschap van TC 9500, aangaande de opnameprotocollen, en/of de examencommissie, aangaande de examens en examinering, gesignaleerde problemen in binnen de vergadering en besluiten mee over bovenvermelde aspecten.

4. Examentijd

Wij hebben aangekaart dat wij veel signalen waren dat mensen in tijdnood kwamen bij met name het software examen. Aangegeven werd dat deze signalen hebben tot op heden vanuit de exameninstituten de examencommissie nog niet bereikt had. FedEC heeft dit punt meerdere keren op verschillende plekken ingebracht en  met name bij de examencommissie. De reactie bevreemd ons en wij zullen hier weer vragen over stellen.

5. Opnameprotocollen

Didactische fouten (spelling etc.) in de opnameprotocollen zijn de afgelopen maanden redactioneel hersteld, digitaal zijn deze integraal verwerkt en opnieuw gepubliceerd. Inhoudelijke interpretaties en wijzigingen die na de versie van juli zijn ontstaan zijn verwerkt in het Interpretatie- en Wijzigingsdocument en loopt via de formele route van TC 9500/CCvD. In december wordt dit document gepubliceerd. In januari (online) en februari (print) komen in de vorm van een 2e druk integrale versies van de ISSO-publicaties inclusief de interpretaties en wijzigingen beschikbaar voor de markt. 

6. Communicatie

Wij hebben ook de communicatie of liever het gebrek daaraan gecommuniceerd. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende toezeggingen gedaan:

Afgesproken is in de komende periode te streven naar een tweewekelijkse communicatie update t.a.v. de ontwikkelingen rondom examinering. Een eerste boodschap aangaande de capaciteit van de examens is reeds uitgestuurd. Een 2e bericht t.a.v. de kwaliteit van de examens is in ontwikkeling en staat gepland om deze week verstuurd te worden. Verder wordt er voorgesorteerd op een bericht over de aantallen vakbekwame adviseurs. Wij zien hier een sterke stijging in de afgelopen periode maar wij willen met deze berichten de markt zo veel mogelijk motiveren in de stap richting vakbekwaamheid. 

Al met al is er wel enige beweging waar te nemen en zijn er zelfs verbeteringen te bespeuren. De leden van werkgroep GO blijven zich inzetten tot de procedures en examinering naar een ieders wens verloopt. Mocht u problemen ervaren of klachten hebben raden wij u aan om de gebruikelijke procedures te volgen en FedEC (i.sternheim@fedec.nl) daarbij in de cc. Te zetten. Op deze manier hopen wij uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

« Terug

Sluiten