Nieuws


Verplichte energieaudit kan beter geregeld

15-03-2019

Een kwart van de 4050 grote ondernemingen voldoet niet aan de wettelijke verplichting om elke vier jaar een onderzoek naar energiebesparing uit te voeren. Dit kan beter worden geregeld.

De verplichting om elke vier jaar een energieaudit uit te voeren vloeit voort uit de Europese richtlijn voor energiebesparing (EED). Nederland heeft deze auditplicht wettelijk vastgelegd in een tijdelijke regeling. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een omzet van € 50 miljoen of meer en een balanstotaal van € 43 miljoen of meer. Uitgezonderd van de verplichting zijn ondernemingen die meedoen aan de meerjarenafspraken (MJA3- en MEE) en/of beschikken over een erkend ISO-systeem. Beoordeling van de audits valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Veel gemeenten besteden deze taken uit aan omgevingsdiensten.

Trage start
Uitvoering, beoordeling en handhaving van de auditplicht laat tot nu toe nog veel te wensen over, blijkt uit een evaluatie, uitgevoerd door Sira Consulting in opdracht van het ministerie van EZK. Uit het onderzoek blijkt dat de auditplicht nog niet volledig wordt nageleefd. Ingeschat wordt dat circa 1000 van de 4050 auditplichtige ondernemingen niet hebben voldaan aan de auditplicht. Bevoegde gezagen hebben nog niet van alle auditplichtige ondernemingen een auditverslag ontvangen. Ze wijten de trage start aan onvoldoende communicatie bij de start door het Rijk, onduidelijkheid over de eisen aan een audit(verslag) en het laat beschikbaar komen van documentatie vanuit het Rijk.

Bron: Ensoc.nl (incl rapport)