Nieuws

Nieuwe bestuursleden welkom

20-12-2017

Het bestuur van FedEC nodigt leden uit om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Dit wijkt af van de normale procedure, maar gebeurt wel binnen de ruimte van de regels van de vereniging.

Inmiddels is algemeen bekend dat de FedEC een spannende periode doormaakt. Volgens het rooster van aftreden treden dit jaar drie bestuursleden af, die zichzelf beschikbaar stellen voor herbenoeming. In de ALV van 16 november is echter besloten om de drie vrijkomende bestuursposten te herbezetten door een verkiezing tussen verschillende kandidaten, waaronder de aftredende bestuursleden. De aanleiding was een initiatief daartoe van een twaalftal leden, die kort voor de ALV twee kandidaten naar voren hebben geschoven.

Natuurlijk waarderen wij als bestuur de betrokkenheid van de leden, ook als die voortkomt uit andere inzichten over de koers van de vereniging. De regels van de vereniging voorzien echter niet in de mogelijkheid van bestuursverkiezingen. Tot op heden was de praktijk, dat geïnteresseerde leden zich meldden bij het bestuur en dat geschikt bevonden kandidaten aan de ledenvergadering werden voorgedragen voor benoeming.

Op de ALV is door de aanwezige leden gevraagd of het bestuur in de huidige configuratie nog even wil doorgaan om een stemming te organiseren. De vorm waarin dat is gegoten is dat de ALV niet is gesloten, maar is tot nader order is geschorst. In de tussentijd wordt gewerkt aan een procedure om de verkiezing uit te voeren in overeenstemming met de wet en met een minimum aan schade voor de vereniging.

Langs deze weg willen wij geïnteresseerde leden uitnodigen om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Kandidaatstellingen kunnen tot en met 6 januari plaatsvinden door uw cv en een korte motivatie waarom u een bestuursfunctie ambieert te sturen naar info@fedec.nl.

Rondom het hele proces is inmiddels een emotionele sfeer ontstaan. Wij verzoeken de leden om, ook bij tegenstellingen in hun opvattingen over de gewenste koers van de vereniging, in ieder geval waardig te blijven, elkaars opvattingen te respecteren en anderen in hun waarde te laten. Dat is in het belang van de vereniging, en daarmee ook in het belang van onze beroepsgroep.