Nieuws

energielabel voor woningen

FedEC werkt aan beter energielabel

25-08-2016

Het energielabel voor woningen ondervindt nog steeds kritiek. FedEC werkt aan het verbeteren van het label met het versterken van controles en een vraagbaak voor adviseurs.

Het beeld dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport schetst van het energielabel nieuwe stijl voor koopwoningen is niet al te best. De betrouwbaarheid is onvoldoende gewaarborgd, het label biedt huiseigenaren weinig inzicht in de energiezuinigheid van een woning en het zet niet aan tot het treffen van extra energiebesparende maatregelen. Als er iets te leren valt van dit oordeel, dan is het wel dat laagdrempeligheid en succes niet per definitie in elkaars verlengde liggen.

In de EPA-werkgroep wordt kwaliteitsborging als essentiële voorwaarde voor de betrouwbaarheid van energielabels en maatwerkadviezen beschouwd. In het kader van de BRL 9500 heeft men zich gebogen over het versterken van de controle van het werk van de energieadviseur achteraf versus interne kwaliteitsborging via het dossier. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van het KvINL voelt het meest voor verbetering van de dossieropbouw, want dat brengt ook de controle achteraf op een hoger peil.

Uit het EPA-U project dat FedEC uitvoert in opdracht van het ministerie van BZK is een aangepast EPA-adviesplatform ontstaan, waar EPA-U adviseurs met hun vragen terecht kunnen. FedEC en KvINL zetten stappen om het EPA-adviesplatform een officiële status te geven. Kwaliteitsborging speelt ook in de examencommissie. Mogelijke samenhang tussen kwalificatie voor BRL9500-05 en BRL9500-06 wordt besproken naast het examenreglement en de accreditatie van opleidingen.

Er wordt ook gesproken over het meer in de breedte toetsen in plaats van op het goed lezen van de tekeningen. Daarnaast wordt nagedacht over een grotere rol voor regionale testcentra.

De komende tijd gaat de EPA-werkgroep onderwerpen verkennen als toetsing van software, hoe EPA-adviseurs beter bij de onderwerpen van de werkgroep en het EPA-platform kunnen worden betrokken, en last but not least de ontwikkelingen op de markt voor de EPA-adviseur.

Huib Visser