Nieuws


FedEC: ook kwaliteit EPK-adviseurs borgen

08-07-2016

FedEC, die deelneemt aan de werkgroep voor de Energie Prestatie Keuring (EPK), heeft aangegeven ook de kwaliteit van de adviseurs te borgen die betrokken zijn bij de uitvoering van de EPK’s.

De Energieprestatiekeuring (EPK), een van de afspraken uit het Energieakkoord (2013) voor duurzame groei, heeft als doel de ongeveer 200.000 Wm-plichtige bedrijven vrijwillig te stimuleren om rendabele energiebesparende maatregelen te nemen, zodat deze minimaal voldoen aan de besparingsverplichting uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

In 2015 zijn negen pilots uitgevoerd en op 18 mei 2016 is de EPK officieel van start gegaan. De grote lijnen van het EPK-systeem zijn bekend: er zijn drie soorten EPK’s: 1) een digitale ‘doe het zelf’ tool waarmee ondernemers zelf rendabel energiebesparingsopties kunnen inventariseren, 2) een standaard keurmerk met certificaat en tenslotte 3) een maatwerkmethode voor sectoren waarvoor geen standaardmethodiek voor handen is. De resultaten van de EPK’s zullen vastgelegd in een landelijke database die toegankelijk is voor de bevoegde gezagen.

Ondanks dat de EPK-uitrol officieel al gestart is, moet de landelijke werkgroep die de EPK vormgeeft, nog een aantal onderdelen preciezer invullen: aan welke eisen moeten het EPK systeem, de auditor, de energieadviseurs en de EPK beheersorganisatie voldoen? Wat wordt de formele relatie met de Wm en de Energy Efficiency Directive (EED)? FedEC heeft vanwege haar kennis en ervaring met de kwaliteitsborging van energieadviseurs (o.a. de erkenningsregeling en kwaliteitsborging EPA-U adviseurs) aangegeven ook de kwaliteit van de EPK-adviseurs te willen borgen. Gezien de urgentie zullen hierover binnenkort knopen moeten worden doorgehakt.

Richard Zwiers

Hans de Boer van VNO-NCW overhandigde 18 mei de evaluatie van negen pilotprojecten voor de Energie Prestatie Keuring (EPK) aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie (foto SER)