Nieuws


FedEC: ‘Energierapport laat besparing links liggen’

09-02-2016

Minister Kamp benut in het Energierapport niet ten volle de mogelijkheden om energie te besparen. Energiebesparing moet de eerste prioriteit zijn, vindt vereniging van energieadviseurs FedEC.

Het Energierapport, dat minister Kamp onlangs presenteerde bij een aardwarmteproject in Pijnacker,  toont onvoldoende inzicht in de strategische belangen van energiebesparing. Dat meldt de Federatie van Energieconsultants (FedEC) in een brief aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken. De Tweede Kamer zal het Energierapport woensdag 10 februari bespreken tijdens een debat. Vanuit haar ervaring met energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving wil Fedec in deze transitie meer de nadruk leggen op de besparingsmogelijkheden, omdat met de huidige instrumenten nog onvoldoende potentieel wordt benut.

Trias Energetica
FedEC streeft naar doelmatig energiegebruik. De vereniging beschouwt zich met haar leden daarom als natuurlijke partners in het realiseren van de energietransitie. Daarbij geldt voor FedEC de Trias Energetica als uitgangspunt. Dat betekent dat eerst het energieverbruik moet worden beperkt door verspilling tegen te gaan. Vervolgens moet maximaal gebruik gemaakt van energie uit duurzame bronnen. Het resterende verbruik moet dan zo efficiënt mogelijk worden ingevuld met fossiele brandstoffen. Conform de Trias Energetica vindt FedEC dat energiebesparing de eerste prioriteit moet zijn. Dat is echter niet het geval in het Energierapport, dat primair stuurt op CO2-reductie. FedEC vindt dat een gemiste kans, zo blijkt uit de brief.

Advies FedEC
In december 2015 presenteerde FedEC een advies met actiepunten voor energiebesparing in Nederland aan de borgingscommissie van het energieakkoord. FedEC onderschrijft de stelling in het Energierapport dat energietransitie vele economische kansen meebrengt voor de BV Nederland. Maar FedEC betreurt het te moeten constateren dat het Energierapport onvoldoende inzicht toont in de strategische belangen van energiebesparing. Ook de noodzakelijke randvoorwaarden voor een geslaagde transitie in de BV Nederland, zoals doelmatigheid, efficiency en draagvlak, blijven in het Energierapport nog onderbelicht.

Besparingsopties
Ondanks het ontbreken van een duidelijke visie op energiebesparing noemt het Energierapport diverse energiebesparingsmogelijkheden, zoals energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het opwaarderen van alle bestaande woningen en utiliteitsgebouwen naar energielabel A in 2030 noemt FedEC een ambitieuze doelstelling. ‘2030 lijkt nog (veilig) ver weg, maar de opgave is groot.’ Erkende maatregelenlijsten en de Energieprestatiekeur (EPK) kan bedrijven helpen met energiebesparing, maar FedEC acht de inzet van gekwalificeerd energie-adviseurs nodig omdat bedrijven anders veel kosteneffectieve besparingsopties laten liggen, met name op het gebied van beheer en onderhoud.

Potentieel industrie
Naar het inzicht van FedEC-adviseurs is met name in de industrie, met behulp van bestaande technologie, in veel gevallen nog tientallen procenten energiebesparing mogelijk, zo schrijven voorzitter Isabelle Sternheim en secretaris Richard Zwiers namens FedEC. ‘Met name hier blijft het Energierapport echter vaag: de overheid wil dit primair regelen via de Europese emissiehandel (ETS) en ziet het als ‘eigen verantwoordelijkheid van de sector’. Gelukkig onderschrijft het Energierapport ook het belang van aanscherping van bestaande MJA- en MEE-convenanten met behulp van nieuwe Energie Efficiëntie Plannen (EEP)’, aldus FedEC.

Kostenefficiënte transitie
De energietransitie kan op verschillende manieren worden vormgegeven, tegen verschillende maatschappelijke kosten. FedEC vindt dat voorstellen voor de productie van duurzame energie en voorstellen voor energiebesparing gelijkwaardig zouden moeten worden beoordeeld. De praktijk laat hier echter een grote discrepantie zien. De BV Nederland investeert enerzijds vele miljarden in de productie van duurzame energie, met maatschappelijke terugverdientijden van vaak meer dan 20 jaar. Anderzijds ervaren FedEC-adviseurs met grote regelmaat dat bedrijven nalaten te investeren in energiebesparing, ook als de terugverdientijd drie jaar of minder is. Dit maakt de energietransitie voor de BV Nederland onnodig kostbaar.

Conclusie
FedEC zegt het als haar missie te zien om de kennis van haar leden in te zetten voor het welslagen van de energietransitie. 'Ondanks de onderwaardering van het belang van energiebesparing ziet FedEC in het Energierapport ook aanknopingspunten. In de komende energiedialoog zal FedEC ideeën aandragen om deze transitie op efficiënte en effectieve wijze vorm te geven', aldus de briefschrijvers namens het bestuur van FedEC.

Foto: Minister Kamp presenteerde op 18 januari 2016 bij Ammerlaan in Pijnacker het Energierapport (foto RondomWonen)