Nieuws


Energierapport: te weinig oog voor energiebesparing

04-03-2016

Het Energierapport van minister Kamp toont onvoldoende inzicht in de strategische belangen van energiebesparing. Dat meldt FedEC in een brief aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken.

De energietransitie kan op verschillende manieren worden vormgegeven, tegen verschillende maatschappelijke kosten. Vanuit haar ervaring met energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving adviseert Fedec in de energietransitie meer de nadruk leggen op energiebesparing. Het potentieel hiervan wordt met de huidige beleidsinstrumenten nog onvoldoende benut. Dit maakt de energietransitie onnodig kostbaar voor de BV Nederland, zo meldt FedEC.

Discrepantie
FedEC vindt dat voorstellen voor de productie van duurzame energie en voorstellen voor energiebesparing gelijkwaardig zouden moeten worden beoordeeld. De praktijk laat hier namelijk een grote discrepantie zien. De BV Nederland investeert enerzijds vele miljarden in de productie van duurzame energie, met maatschappelijke terugverdientijden van vaak meer dan 20 jaar. Anderzijds ervaren FedEC-adviseurs met grote regelmaat dat bedrijven, met name in de sector industrie, nalaten te investeren in energiebesparing, ook als de terugverdientijd drie jaar of minder is.

Dialoog
Ondanks het grote besparingspotentieel met bestaande technologie blijft het Energierapport juist hier vaag: de overheid wil CO2-besparing in de industrie primair via de Europese emissiehandel (ETS) stimuleren. Ze ziet dit vooral als ‘eigen verantwoordelijkheid van de sector’. Gelukkig onderschrijft het Energierapport ook het belang van aanscherping van bestaande MJA- en MEE-convenanten met behulp van nieuwe Energie Efficiëntie Plannen (EEP). FedEC ziet het als haar missie om de kennis van haar leden in te zetten voor het welslagen van de energietransitie. In de komende energiedialoog zal FedEC ideeën aandragen om deze transitie op efficiënte en effectieve wijze vorm te geven.

Brief FedEC